top of page

Tisztelt Ügyfelünk!

A Budai Benefit Kft. számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak védelme.  Az adatvédelmi szabályozásban 2018. május 25-től bekövetkező változások (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation, vagyis „GDPR” ) célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatainak felhasználása felett, és teljeskörű tájékoztatást kérhessen azok tárolásáról.

A Budai Benefit Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2018. május 25-től az általunk kezelt „ügyféladatok”a GDPR rendelete szerint a nem természetes személyekhez kapcsolódó természetes személyek személyes adatainak védelmében és azok kezelése tekintetében történő kötelezettségek, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleltetés alapján a továbbiakban hivatalosan jogos érdek jogalap szerint kerülnek kezelésre. 

A GDPR szerint amikor egy cég olyan tevékenységet végez, amely során az adatkezelés jogalapja a jogos érdek, érdekmérlegelési értékelést kell végeznie, melynek eredményét közzé kell tennie. Ennek alapján megállapítottuk és jelen tájékoztatóban közzétesszük, hogy az ügyféladatok kezelése esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk 1. bekezdés „f”  pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatok kezelése során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Budai Benefit Kft. közvetlen üzletszerzésre irányuló jogos érdekét. Ezek alapján úgy döntöttünk, hogy a Kft. továbbra is kezelheti az ügyféladatbázisában tárolt személyes adatnak minősülő adatokat.

Szeretnénk Önt arról biztosítani, hogy üzleti partnereink kapcsolattartóihoz tartozó személyes adatnak minősülő adatai biztonságban vannak nálunk.

Amennyiben tisztelt ügyfeleink érdekmérlegelési értékelésünket nem kívánják elfogadni, kérhetik ügyféladatbázisunkban szereplő adatainak törlését. Ezt bármikor, időbeni korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül megteheti.

Szeretnénk, hogy a jövőben is eljussanak Önökhöz ajánlataink, tájékoztatóink technológiai újdonságokról, egyéb hasznos információk és főképpen meghívóink olyan rendezvényekre, amelyen részt veszünk. Ha Ön eddig is kapott tőlünk e-mailben tájékoztatást, amennyiben továbbra is élne ezzel a lehetőséggel, Önnek semmilyen teendője nincs. 

Mivel társaságunk internetes áruházzal nem rendelkezik, interneten keresztüli értékesítést nem végez, termékismertetőket és hírlevelet nem küld,  ezért nem köteles az Ön kifejezett hozzájárulását kérni adatai tárolásához.

Adatai tárolásával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz honlapunkon található elérhetőségeink valamelyikén! 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kezeljük.

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)      Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, és felhasználjuk.

g) Társaságunk által gyűjtött adatok:

 • kapcsolattartó neve

 • kapcsolattartó telefonszáma

 • kapcsolattartó e-mail címe

 • megjegyzések, beleértve a kommunikáció során felmerült minden dokumentumot

A Társaságunk székhelye: 2083 Solymár, Törökkút u. 38.

A Társaságunk telephelye: 2314 Halásztelek, Páger Antal u. 4.

Postacímünk: 2083 Solymár, Törökkút u. 38.

A Társaságunk honlapja: www.bubenlaser.com

Telefonszámunk: kollágáink elérhetőségét a honlapon találja:

https://www.bubenlaser-hu.com/munkatarsaink

E-mail címünk: iroda@bubenlaser.com

Adószámunk: 12878815-2-13

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha saját maguk kezdeményezik a kommunikációt.

 

Egyéb adatkezelési kérdések:

Társaságunk semmilyen harmadik félnek nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

a) Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. A kérelem benyújtásától számított rövid idő alatt (legfeljebb 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes.

b) Hozzáféréshez való jog

Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük-e.

c) Helyesbítéshez való jog

Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

 

d) Törléshez való jog

A törléshez való jog, biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését. 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani.

 

f) Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

 

g) Tiltakozáshoz való jog

Jogosult bizonyos adatkezelések (például direkt marketingcélú adatkezelés, amelyet társaságunk csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni.

 

h) Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok

Cégünknél automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.bubenlaser.com weboldalon történik.

 

2018.05.26

bottom of page