top of page

O laserovom opracovaní vo všeobecnosti:

 

Hlavné možnosti opracovania materiálu je možné riešiť prostredníctvom laserovej techniky. Pritom je možné dosiahnuť nové vlastnosti, pomocou ktorých sa zvyšuje (v niektorých prípadoch aj viacnásobne) životnosť materiálov, nástrojov, náradí.

 

Uvedená technológia je použiteľná aj vtedy, keď sú bežné technológie nefunkčné, alebo sa nedajú  zrealizovať so žiaducou presnosťou, či pri menšom počte, resp. veľkom rozmere súčiastok je takýto spôsob výroby neekonomický, problematický.

 

Podstatou laserových povrchových procesov je možnosť nadmerne intenzívneho a dobre lokalizovateľného importu energie, vďaka čomu sa vyhneme nebezpečenstvu obrobku, z čoho vyplýva, že nie je potrebné ani jeho dodatočné opracovanie.

 

V porovnaní s ďalšími možnosťami povrchovej úpravy dôležitým rozdielom je, že pri laserovom kalení sa namiesto celého materiálu ohrieva len jeho povrch. Nakoľko chladenie zaručuje nekalená časť materiálu, a to transformáciou teploty na základe prechodu tepla materiálom, nie je potrebné žiadne vonkajšie médium.

 

Pri veľkých, resp. zložitých, robotom snímateľných predmetoch, ktoré nemožno temperovať je  laserové kalenie priam jediným  dobrým riešením.

Technologický opis:

 

Pomocou požadovaného geometricky rozdeleného zväzku lúčov, použitím ruky robota preskúmame predmetný povrch. Pričom koncepčná úprava povrchu má také isté pozadie, aké sa vyskytuje pri iných druhoch tepelného spracovania, t. j. austenitický materiál sa po ochladení mení na martenzitický.

 

Pomocou informácii týkajúcich sa teploty, poskytnutých termokamerou, nastavujeme intenzitu laserového lúča tak, aby nastavená hodnota teploty zostala stála behom celého procesu.

 

Rýchlosť skenovania a teplotu nastavíme tak, aby sme dosiahli žiadanú rýchlosť chladenia, resp. vhodné  parametre tvrdosti a požadovanú hrúbku vrstvy.

 

V procese je chladiacim prvkom, tepelne upravovanej vrstvy, resp. materiálom ,,pod“ touto vrstvou, vlastný materiál.

 

Proces je s veľmi veľkou presnosťou regulovateľný z hľadiska teploty, ako aj časového priebehu. Veličina rýchlosti korekcie je v milisekundách a presnosť merania teploty môže byť teoreticky aj desatina stupňa, prakticky sa odchýlky v parametroch upravovaného materiálu objavujú iba pri 10 stupňových zmenách.

 

Parametre sú počas procesu zaznamenávané, čo možno uložiť, a priebeh procesu je kontrolovateľný, resp. reprodukovateľný.

Inovatívne zváracie technológie:

 

Laserová technológia je vhodná aj na tzv. opravno-doplňujúce zváranie, pomocou ktorého je možné opraviť súčiastky, defekty kovov, mechanické poškodenia, chyby, pukliny, praskliny, erózie, alebo pod mieru opracované (ubrané) obrobky a na nich sa vyskytnúci nedostatok materiálu. Medzi inými na obnovenie hriadeľov, uloženia ložísk, foriem na odliatky, teda opravu ich chýbajúcich častí, nápravu malých chýb materiálu súčiastok vysokej hodnoty, niekedy aj materiálom vážiacej viac kilogramov.

bottom of page